Pravilnik o dodeli nagrade “Milovan Antić”

Pravilnik o dodeli nagrade “Milovan Antić”

Član 1.

Udruženje nuklearne medicine Srbije (u daljem tekstu UNMS) svojim članovima dodeljuje godišnju nagradu “Milovan Antić” za najbolji originalni naučni rad iz oblasti nuklearne medicine publikovan u inostranim časopisima u predhodnoj godini. Prikazi slučaja, revijski radovi i poglavlja u knjigama nisu predmet nagrade “Milovan Antić”. Nagrada se dodeljuje u celini prvom autoru rada.

Član 2.

Žiri obaveštava članove UNMS o propozicijama dodele nagrade i načinu konkurisanja. Tom prilikom stavlja se na uvid biografija prof. Milovana Antića i lista predhodnih dobitnika nagrade.

Član 3.

Kandidati koji konkurišu za nagradu predsedniku žirija dostavljaju do vremena određenog konkursom kopiju rada u elektronskoj ili papirnoj formi.

Član 4.

Žiri bira osam originalnih-naučnih radova u uži izbor, za prezentaciju na godišnjem sastanku (kongresu). Svaki član žirija dobija kopije radova i dostavlja Predsedniku žirija listu od osam najboljih radova prema visini impakt faktora (IF) časopisa u kome je rad objavljen i kategorizaciji časopisa u skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Članovi žirija su odgovorni za proveru IF i tačnu kategorizaciju časopisa. Ukoliko više radova ima isti broj bodova žiri može odlučiti da bude nominovano i više od osam radova. Ukoliko je podneto osam ili manji broj originalnih-naučnih radova, svi se nominuju za nagradu. Dobijenu listu članovi žirija verifikuju svojim potpisom. Žiri u skladu s Pravilnikom određuje način promocije nominovanih radova, rok i tehniku glasanja.

Član 5.

Svi izabrani, nominovani radovi, referišu se pod istim uslovima usmeno na predviđenoj sesiji godišnjeg sastanka ili kongresa nuklearne medicine.

Član 6.

Članovi UNMS dobijaju glasački listić sa spiskom nominovanih radova i glasaju tajno za jedan od prezentovanih radova u okviru predviđenog roka.

Član 7.

Žiri verifikuje punovažnost glasačkih listića i prebrojava glasove. Vrednost svakog nominovanog i prezentovanog rada se dobija zbirom bodova koji se dobijaju na osnovu broja glasova članova UNMS, impakt faktora (IF) časopisa u kome je rad objavljen i broja bodova na osnovu kategorizacije časopisa. Bodovi koji se dobijaju  na osnovu broja glasova članova UNMS se određuju na sledeći način: rad sa najvećima broje glasova dobija 4 boda, drugi po redu po broju glasova 3 boda i treći po broju glasova 2 boda. Ostali radovi ne dobijaju bodove na osnovu glasova članova UNMS. Broj bodova na osnovu kategorizacije časopisa, određuje se na sledeći način: M21a: 10 bodova, M21: 8 bodova, M22: 5 bodova i M23: 3 boda. Nagradu dobija onaj rad koji ima najveći ukupni broj bodova (bodovi na osnovu broja glasova+IF+bodovi za kategoriju časopisa). Rezultate glasanja i zbir bodova overavaju svi prisutni članovi žirija. Ukoliko više radova ima isti broj bodova, nagrada se deli između prvih autora radova sa istim brojem bodova.

Član 8.

Nagrada se dodeljuje na Skupštini UNMS ili na godišnjem sastanku (kongresu). Nagradu dodeljuje Predsednik UNMS ili ovlašćeno lice.

Član 9.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i plakete sa likom prof. Milovana Antića, pod pokroviteljstvom sponzora nagrade.

Član 10.

Predsednik UNMS sklapa Ugovor o sponzorstvu. U ugovoru se definiše visina nagrade i izgled plakete. Sponzor nagrade je IBA Molecular (Kibion).

Član 11.

Pravilnik i Ugovor čine celinu, koja treba da obezbedi regularnost i sigurnost dodeljivanja nagrade. Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovoran je Upravni odbor UNMS. Nagrada treba da bude podstrek svim članovima UNMS za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti nuklearne medicine.

Član 12.

Upravni odbor UNMS donosi Pravilnik i bira žiri za dodelu nagrade.

Član 13.

Upravni odbor UNMS dužan je da upozna porodicu prof. Milovana Antića i Srpsko lekarsko društvo o nagradi, kao i o dobitnicima nagrade.

Član 14.

Pravilnik je stupio na snagu 2019. godine. Izmene Pravilnika može vršiti samo Upravni odbor UNMS na predlog članova UNMS. Dokumentaciju o nagradi Predsednik žirija dostavlja Upravnom odboru UNMS na uvid i čuvanje.

Beograd, 10.11.2020.

Predsednik UNMS

Prof. dr Vera Artiko