Pravilnik o dodeli nagrade “Ljubomir Stefanović”

Pravilnik o dodeli nagrade “Ljubomir Stefanović”

Član 1.

Udruženje nuklearne medicine Srbije (u daljem tekstu UNMS) svojim članovima dodeljuje godišnju nagradu “Ljubomir Stefanović” za najbolju monografiju međunarodnog značaja ili monografsku studiju/poglavlje u knjizi medjunarodnog značaja iz oblasti nuklearne medicine objavljene na engleskom jeziku u prethodnoj godini. Izdavač takve publikacije mora da bude renomirana međunarodna izdavačka kuća sa dugom tradicijom u izdavanju naučne literature (odnosno da izdavač nije na listi predatorskih izdavača).

Godišnja nagrada “Ljubomir Stefanović” se može dodeliti i za najbolju monografiju nacionalnog značaja iz oblasti nuklearne medicine objavljene u prethodnoj godini, samo ukoliko se na konkurs ne prijavi ni jedna monografija međunarodnog značaja ili monografska studija/poglavlje u knjizi međunarodnog značaja. Poglavlje u monografiji nacionalnog značaja, zbornici radova sa naučnih skupova kao i udžbenička literatura nisu predmet nagrade “Ljubomir Stefanović”. Nagrada se dodeljuje u celini prvom autoru.

Član 2.

Da bi se publikacija vrednovala kao naučna monografija, ona treba da ima i sledeće karakteristike:

  • Mora ispunjavati bibliografske uslove (ISBN i dr.)
  • Nacionalna monografija mora imati adekvatnu recenziju renomiranog izdavača, naučnog društva, renomirane naučne ustanove u svetu ili renomirane naučne ustanove u zemlji u čiji delokrug tema monografije spada (samo za nacionalne monografije)
  • Mora imati minimalni broj bibliografskih referenci (uključujući i autocitate) određen za pojedine kategorije monografija
  • Mora biti objavljena kod renomiranog međunarodnog ili domaćeg izdavača sa dugom tradicijom u izdavanju naučne literature
  • Istaknuta monografija međunarodnog značaja (M11) potrebno je da sadrži najmanje deset autocitata kategorije M20. Autocitati se računaju na osnovu bibliografije date monografije
  • Monografija međunarodnog značaja (M12) potrebno je da sadrži najmanje sedam autocitata kategorije M20. Autocitati se računaju na osnovu bibliografije date monografije
  • Poglavlja u monografijama vrednuju se u skladu sa vrednovanjem same publikacije: poglavlje u publikaciji M11 = M13, poglavlje u publikaciji M12 = M14. Broj potrebnih autocitata u publikacijama navedenih kategorija jednak je broju autocitata za odgovarajuću monografiju podeljenom sa tri (i zaokruženom na manju cifru)
  • Istaknuta monografija nacionalnog značaja (M41) potrebno je da sadrži najmanje sedam autocitata u publikacijama kategorije M20 ili M50
  • Monografija nacionalnog značaja (M42) potrebno je da sadrži najmanje pet bibliografskih referenci (uključujući i autocitate) kategorije M20 ili M50

Član 3.

Vrednost svake nominovane i prezentovane publikacije je određena zbirom bodova koji se dobijaju na osnovu broja glasova članova UNMS i broja bodova na osnovu kategorizacije publikacije date u pravilniku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nagradu dobija ona publikacija koji ima najveći ukupni broj bodova.

Bodovi koji se dobijaju na osnovu broja glasova članova UNMS se određuju na sledeći način: publikacija sa najvećima brojem glasova dobija 4 boda, druga po redu po broju glasova 2 boda i treća po broju glasova 1 bod. Ostale publikacije ne dobijaju bodove na osnovu glasova članova UNMS. Broj bodova na osnovu kategorizacije publikacije date u Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije određuje se na sledeći način: Istaknuta monografija međunarodnog značaja M11: 14 bodova; Monografija međunarodnog značaja M12: 10 bodova; Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 vodećeg međunarodnog značaja M13: 7 bodova i Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 međunarodnog značaja M14: 4 boda. Kriterijumi za kategorizaciju nacionalne monografije: Istaknuta monografija nacionalnog značaja M41: 7 bodova i Monografija nacionalnog značaja M42: 5 bodova.

Kao naučni rezultat vrednuje se i sledeća vrsta uređivačkog rada: uređivanje naučnih monografija. Uređivački rad vrednuje se u zavisnosti od vrste i kategorije publikacije. Broj bodova na osnovu kategorizacije publikacije se određuje na sledeći način: glavni odgovorni urednik istaknute publikacije sa monografskim delima kategorije M13, M28a=3,5 boda; uređivanje istaknute publikacije sa monografskim delima kategorije M14, M28b=2,5 boda. Ukoliko je kandidat urednik istaknute publikacije sa monografskim delima, a takođe i prvi autor ili jedan od autora monografske studije/poglavlje u knjizi, dobija bodove na osnovu zbira bodova uređivačkog rada i bodova na osnovu kategorizacije publikacije. Ukoliko je autor urednik istaknute publikacije i takođe i prvi autor ili jedan od autora dve ili više monografske studije/poglavlje u knjizi, dobija bodove na osnovu zbira bodova uređivačkog rada i bodova koji ne može biti veći od ukupnog broja bodova za monografiju odgovarajuće kategorije.

Član 4.

Upravni odbor UNMS donosi Pravilnik i bira žiri za dodelu nagrade. Žiri ima tri člana, od kojih jedan vrši funkciju predsednika. Mandat članovima žirija traje koliko i mandat Upravnog odbora UNMS.

Za slučaj da je neki od članova žirija te godine i kandidat za nagradu“Ljubomir Stefanović”, UO UNMS će po hitnom postupku izvršiti njegovu zamenu drugim članom.

Član 5.

Žiri obaveštava pisanim putem članove UNMS o propozicijama dodele nagrade i načinu konkurisanja. Tom prilikom se prezentuje biografija prof. dr Ljubomira Stefanovića i lista prethodnih dobitnika nagrade.

Član 6.

Kandidati koji konkurišu za nagradu, predsedniku žirija dostavljaju do vremena određenog konkursom kopiju publikacije u elektronskoj formi (PDF format, ili fotokopija prve i poslednje strane gde se vidi ISBN i/ili DOI broj jer neko možda nema finalni primerak u el.formi-u tom slučaju original knjiga se mora dostaviti prilikom prezentacije i dodele nagrade), kao i sažetak u papirnoj i elektronskoj formi. Sažetak do 150 reči na srpskom jeziku, trebalo bi da ukaže na aktuelnost tematike u oblasti nuklearne medicine, značaj sadržaja i rezultata, kao i njihov doprinos srpskoj i svetskoj nauci.

Član 7.

Svi članovi žirija dobijaju sve elektronske verzije publikacija (u PDF formatu, ili fotokopija prve i poslednje strane gde se vidi ISBN i/ili DOI broj jer neko možda nema finalni primerak u el.formi-u tom slučaju original knjiga se mora dostaviti prilikom prezentacije i dodele nagrade) koje konkurišu za nagradu i prave listu od tri najbolje prema kategorizaciji publikacije datoj u Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Žiri je odgovoran za tačnu kategorizaciju publikacije. Žiri bira tri originalne publikacije u uži izbor, za prezentaciju. Ukoliko više publikacija imaju isti broj bodova žiri može odlučiti da bude nominovano i više od tri publikacije. Ukoliko je podneto tri ili manji broj publikacija, sve se nominuju za nagradu. Dobijenu listu članovi žirija verifikuju svojim potpisom. Žiri u skladu s Pravilnikom određuje način promocije nominovanih publikacija, rok i tehniku glasanja.

Član 8.

Sve izabrane, nominovane publikacije, referišu se pod istim uslovima usmeno na predviđenoj sesiji godišnjeg sastanka ili kongresa UNMS.

Član 9.

Članovi UNMS dobijaju glasački listić sa spiskom nominovanih i prezentovanih publikacija i glasaju tajno za jedan od njih u okviru predviđenog roka.

Član 10.

Žiri verifikuje punovažnost glasačkih listića i prebrojava glasove. Rezultate glasanja i zbir bodova overavaju svi prisutni članovi žirija. Ukoliko više monografija ili monografskih studija/poglavlje u knjizi ima isti broj bodova, nagrada se deli između prvih autora sa istim brojem bodova.

Član 11.

Nagrada se dodeljuje na Skupštini UNMS ili na godišnjem sastanku/kongresu. Nagradu dodeljuje Predsednik UNMS ili ovlašćeno lice.

Član 12.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa (500 EUR u dinarskoj protivvrednosti) i povelje, pod pokroviteljstvom sponzora nagrade.
Izgled i sadržinu povelje utvrđuje Upravni odbor UNMS.

Član 13.

Sponzor nagrade je INN VINČA, Spoljnotrgovinski promet. Predsednik UNMS sklapa Ugovor o sponzorstvu.

Član 14.

Pravilnik i Ugovor čine celinu, koja treba da obezbedi regularnost i sigurnost dodeljivanja nagrade.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovoran je Upravi odbor UNMS. Nagrada treba da bude podstrek svim članovima UNMS za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti nuklearne medicine.

Član 15.

Upravni odbor UNMS dužan je da upozna porodicu prof. dr Ljubomira Stefanovića i Srpsko lekarsko društvo o nagradi, kao i o dobitnicima nagrade.

Član 16.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog donosenja i objavljivanja na sajtu UNMS. Izmene Pravilnika može vršiti samo Upravni odbor UNMS na predlog članova UNMS. Dokumentaciju o nagradi Predsednik žirija dostavlja Upravnom odboru UNMS, na uvid i čuvanje.